Joker123 Gaming

គោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់ Joker123kh.live

នៅពេលអ្នកចូលមើលគេហទំព័ររបស់យើង យើងអាចប្រមូលព័ត៌មានមួយចំនួនពីអ្នក រួមទាំងឈ្មោះ អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង និងព័ត៌មានលម្អិតផ្សេងទៀតដែលអ្នកស្ម័គ្រចិត្តផ្តល់ឱ្យយើង។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ តើមានអ្វីកើតឡើងចំពោះព័ត៌មាននេះ បន្ទាប់ពីអ្នកផ្តល់វាមកយើង? អនុញ្ញាតឱ្យយើងធានាដល់អ្នកថាយើងយកឯកជនភាពរបស់អ្នកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ។ យើងយល់ពីសារៈសំខាន់នៃការការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក និងធានាការសម្ងាត់របស់វា។ Joker123 អាចប្រមូលព័ត៌មានអំពីឧបករណ៍របស់អ្នក ដូចជាអាសយដ្ឋាន IP ប្រភេទកម្មវិធីរុករក និងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ។ ទិន្នន័យនេះជួយយើងឱ្យយល់ពីរបៀបដែលអ្នកធ្វើអន្តរកម្មជាមួយគេហទំព័រ និងកែលម្អសេវាកម្មរបស់យើង។

របៀបដែលយើងប្រើទិន្នន័យរបស់អ្នក

ព័ត៌មានដែលយើងប្រមូលបានត្រូវបានប្រើជាចម្បងដើម្បីផ្តល់ និងលើកកម្ពស់សេវាកម្មរបស់យើង។ យើងអាចប្រើប្រាស់ទិន្នន័យរបស់អ្នកដើម្បីធ្វើបដិរូបកម្មបទពិសោធន៍របស់អ្នកនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង ទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នក ដំណើរការប្រតិបត្តិការ និងផ្តល់ការគាំទ្រដល់អតិថិជន។ Joker123 អាចនឹងប្រើទិន្នន័យនេះដើម្បីវិភាគឥរិយាបថរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ តាមដាននិន្នាការ និងធ្វើការសម្រេចចិត្តដែលមានព័ត៌មានអំពីរបៀបកែលម្អគេហទំព័រ និងសេវាកម្មរបស់យើង។ យូរៗម្ដង យើងអាចផ្ញើអ៊ីមែលផ្សព្វផ្សាយ ឬសំបុត្រព័ត៌មាន ប្រសិនបើអ្នកបានជ្រើសរើសទទួលពួកគេ។ អ្នកអាចឈប់ជាវពីការទំនាក់ទំនងទាំងនេះបានគ្រប់ពេលដោយចុចលើតំណ “ឈប់ជាវ” ដែលមាននៅក្នុងអ៊ីមែល។

របៀបដែលយើងចែករំលែកទិន្នន័យរបស់អ្នក

ឯកជនភាពរបស់អ្នកមានសារៈសំខាន់សម្រាប់យើង ហើយយើងមិនលក់ ឬជួលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទៅឱ្យភាគីទីបីទេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ យើងអាចចែករំលែកទិន្នន័យរបស់អ្នកជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាភាគីទីបីដែលគួរឱ្យទុកចិត្ត ដែលជួយយើងក្នុងប្រតិបត្តិការគេហទំព័ររបស់យើង និងផ្តល់សេវាកម្មរបស់យើង។ អ្នកផ្តល់សេវាទាំងនេះមានកាតព្វកិច្ចតាមកិច្ចសន្យាដើម្បីរក្សាការសម្ងាត់នៃព័ត៌មានរបស់អ្នក ហើយប្រើវាសម្រាប់គោលបំណងដែលបានបញ្ជាក់ដោយពួកយើងប៉ុណ្ណោះ។ ក្នុងកាលៈទេសៈមួយចំនួន យើងក៏អាចបង្ហាញព័ត៌មានរបស់អ្នកផងដែរ ប្រសិនបើតម្រូវដោយច្បាប់ ដើម្បីការពារសិទ្ធិរបស់យើង ឬសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកដ៏ទៃ ឬដើម្បីអនុវត្តតាមដំណើរការច្បាប់។ យើងតែងតែចាត់វិធានការសមស្រប ដើម្បីធានាថាទិន្នន័យរបស់អ្នកត្រូវបានការពារ និងគ្រប់គ្រងដោយសុវត្ថិភាព។

របៀបដែលយើងការពារទិន្នន័យរបស់អ្នក

យើងយកចិត្តទុកដាក់លើសុវត្ថិភាពទិន្នន័យរបស់អ្នកយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់។ យើងអនុវត្តវិធានការសុវត្ថិភាពផ្សេងៗដើម្បីការពារព័ត៌មានរបស់អ្នក និងការពារការចូលប្រើប្រាស់ ឬការប្រើប្រាស់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាត។ យើងអាចធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះពីពេលមួយទៅពេលមួយ ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងការអនុវត្តរបស់យើង ដើម្បីអនុលោមតាមតម្រូវការច្បាប់។ យើងលើកទឹកចិត្តឱ្យអ្នកពិនិត្យមើលគោលការណ៍នេះ ដើម្បីរក្សាព័ត៌មានអំពីរបៀបដែលយើងប្រមូល ប្រើប្រាស់ និងការពារព័ត៌មានរបស់អ្នក។ ការបន្តប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើងបន្ទាប់ពីការកែប្រែណាមួយចំពោះគោលការណ៍នេះនឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការទទួលស្គាល់របស់អ្នកចំពោះការផ្លាស់ប្តូរបែបនេះ និងកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់អ្នកក្នុងការអនុលោមតាមគោលការណ៍ដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព។

សិទ្ធិរបស់អ្នកទាក់ទងនឹងទិន្នន័យរបស់អ្នក

អ្នកមានសិទ្ធិជាក់លាក់ទាក់ទងនឹងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ អ្នកមានសិទ្ធិចូលប្រើ ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព និងលុបព័ត៌មានរបស់អ្នក។ អ្នកក៏អាចស្នើសុំច្បាប់ចម្លងនៃទិន្នន័យដែលយើងកាន់អំពីអ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកជឿថាព័ត៌មានណាមួយដែលយើងមានមិនត្រឹមត្រូវ ឬមិនពេញលេញ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ ហើយយើងនឹងកែតម្រូវវាភ្លាមៗ។ អ្នកក៏មានសិទ្ធិដាក់កម្រិត ឬជំទាស់ចំពោះដំណើរការទិន្នន័យរបស់អ្នក ក៏ដូចជាសិទ្ធិក្នុងការចល័តទិន្នន័យផងដែរ។ ប្រសិនបើអ្នកមានការព្រួយបារម្ភអំពីរបៀបដែលយើងគ្រប់គ្រងទិន្នន័យរបស់អ្នក សូមប្រាប់យើងឱ្យដឹង ហើយយើងនឹងដោះស្រាយវាភ្លាមៗ និងតាមតម្រូវការ។

ការផ្លាស់ប្តូរចំពោះគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ

យើងអាចធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគោលការណ៍ឯកជនភាពពីពេលមួយទៅពេលមួយ ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងការអនុវត្តរបស់យើង ដើម្បីអនុលោមតាមតម្រូវការច្បាប់។ Joker123 លើកទឹកចិត្តអ្នកឱ្យពិនិត្យមើលគោលការណ៍នេះជាទៀងទាត់ ដើម្បីទទួលព័ត៌មានអំពីរបៀបដែលយើងប្រមូល ប្រើប្រាស់ និងការពារព័ត៌មានរបស់អ្នក។ ការបន្តប្រើប្រាស់គេហទំព័រ Joker123 របស់អ្នកនឹងបង្កើតការទទួលស្គាល់របស់អ្នកចំពោះការផ្លាស់ប្តូរបែបនេះ និងកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់អ្នកក្នុងការអនុលោមតាមគោលការណ៍ដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព។

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរ កង្វល់ ឬសំណើទាក់ទងនឹងគោលការណ៍ឯកជនភាព ឬការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យរបស់អ្នក សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈអ៊ីម៉ែល privacy@joker123kh.live។